Aktualności
Sieć wodno-kanalizacyjna i instalacja fotowoltaiczna tematem narady
15.05.2018

11 maja 2018 r. w limanowskim magistracie odbyła się kolejna Rada Budowy w związku realizacją Projektu pt. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji  Miasta Limanowa z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

W spotkaniu uczestniczył Wacław Zoń Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Marek Mitko Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), Agnieszka Dominik Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), Marek Ociepka i Marcin Podmokły Specjaliści ds. Technicznych, przedstawiciele inżyniera kontraktu z firmy SWECO Consulting oraz wykonawca robót,  firma Transwiertel.

Podczas narady omówione zostały poszczególne zadania ujęte w harmonogramie prac, określony został zakres i postęp robót.

Wykonawca zakończył prace na ulicach:
- Kolejowej (kanalizacja i wodociąg)
- Fabrycznej (kanalizacja)
- Lipowej (kanalizacja)
- Krakowskiej (kanalizacja)
- Mały Rynek (kanalizacja)
- Rupniowskiego, etap II (kanalizacja)

Aktualnie roboty prowadzone są na ulicach:
- Grunwaldzkiej (wodociąg wraz z modernizacją pompowni)
- Biedronia (wodociąg)
- Kochanowskiego (kanalizacja)
- Jabłonieckiej (kanalizacja i wodociąg)

W związku z tym, że projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej konieczne będzie wykazanie, iż przyniósł on zamierzony efekt ekologiczny, a więc podłączenie nowych budynków do systemu kanalizacji i sieci wodociągowej. Już dziś mieszkańcy osiedli, na których prace się zakończyły mogą występować do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Starodworskiej o wydanie warunków przyłączenia do sieci, a budowę przyłącza, właściciele nieruchomości, muszą wykonać własnym staraniem i na własny koszt.Druga część spotkania poświęcona była wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków i odbyła się w obecność przedstawicieli firmy Otech, wykonawcy zadania. Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej, a także redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy będzie do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną. Wybudowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy szczytowej ok. 100 kWp produkowała będzie prąd na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zmniejszy zapotrzebowanie oczyszczalni na energię ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszy jej energochłonność.

Wykonawca poinformował, że wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni. Projekt wykonawczy jest zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po otrzymaniu wszystkich uzgodnień i pozwoleń, Inżynier Kontraktu wyznaczy termin przekazania placu budowy, po czym wykonawca przystąpi do montażu instalacji.


Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9