Aktualności
Wybrany Inżynier Kontraktu
03.04.2017

Miasto Limanowa rozpoczyna realizację kolejnego Projektu w zakresie rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnej a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej . Nadzór nad  prawidłową realizacją wszystkich kontraktów budowlanych obejmie firma SWECO Consulting Sp. z o.o. Oddział Katowice.

Do głównych zadań zespołu Inżyniera Kontraktu należypełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktu na budowę dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (Czerwona książka FIDIC) w zakresie Kontraktu 1 i 2 oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę (Żółta książka FIDIC) w zakresie Kontraktu 3, 4, 5, 6, 7 i 8 przygotowanymi i opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC) wraz z Warunkami Szczególnymi, a także:

1. Przygotowanie inwestycji  do realizacji
2. Nadzór nad robotami budowlanymi
3.  Monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym
4. Wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z warunkami Kontraktów na roboty FIDIC
5. Wykonywanie obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce
6. Koordynacja czynności specjalistów, wchodzących w skład zespołu Inżyniera Kontraktu, pełniących funkcję inspektorów nadzoru robót branżowych
7. Pośrednie rozliczenia finansowe z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, zgodnie z wymaganiami: Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności
8. Końcowe rozliczenie finansowe poszczególnych Kontraktów , zgodnie z wymaganiami: Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności
9. Mediacje i rozjemstwo w sporach na zasadach określonych w umowach na realizację Kontraktów we wszystkich działaniach związanych z realizacją  tych Kontraktów
10. Wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP)
11. Egzekwowanie gwarancji należytego wykonania umowy w okresie gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Inżynier Kontraktu poprzez zespół wykwalifikowanych Pracowników i Inspektorów Nadzoru będzie realizował swoje zadania do 30 września 2018 r. a następnie w okresie obowiązywania gwarancji.

Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9