O projekcie

W dniu 25 października 2016 r. Burmistrz Miasta Limanowa w imieniu Miasta Limanowa podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie Projektu  pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach aglomeracji Miasta Limanowa – z wykorzystaniem energii odnawialnej dla oczyszczalni ścieków”. Projekt realizowany będzie w ramach działania: 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach II osi priorytetowej  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Projekt o łącznej wartości 9 267 372,78 zł i planowanym dofinansowaniu na poziomie 4 843 938,93 zł zakłada rozbudowę sieci wodociągowej o dł. ok 5km i kanalizacyjnej o dł. ok 14 km na terenie aglomeracji Miasta Limanowa oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Limanowej w instalację fotowoltaiczną. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2017 – 2018.

Miasto Limanowa jest obszarem charakteryzującym się wzrostem ludności. Miejscowości bezpośrednio sąsiadujące z miastem Limanowa stanowiące jego strefę podmiejską - tracą swoje rolnicze funkcje na rzecz funkcji mieszkaniowej. Napływ ludności do miasta i sąsiednich miejscowości powoduje, że zacierają się przestrzenne różnice pomiędzy miastem a sąsiadującymi z nim miejscowościami wiejskimi, wzrasta presja inwestycyjna, zwiększa się powierzchnia obszarów zabudowanych. Zwiększająca się liczba ludności, rozwój miasta i jego strefy podmiejskiej, poza wywoływaniem korzystnych skutków dla rozwoju całego obszaru, wiąże się również z nasilaniem się zjawisk niekorzystnych. Jeśli wraz ze wzrostem liczby mieszkańców nie będzie postępował równoczesny rozwój infrastruktury technicznej, wzrost liczby ludności może wywołać negatywne skutki, co w efekcie prowadzić będzie do zakłócenia procesu rozwoju obszaru i pogorszenia jakości życia jego mieszkańców. Dysproporcje pomiędzy zwiększaniem się liczby ludności a stanem infrastruktury technicznej mają szczególnie niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Większa liczba mieszkańców oznacza zwiększenie ruchu samochodowego, powiększenie się ilości ścieków i odpadów bytowych, wzrost liczby zanieczyszczeń powstałych w wyniku ogrzewania większej liczby mieszkań i obiektów użyteczności publicznej. Środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe stanowią atut obszarów tego typu, ich pogorszenie mogłoby prowadzić do poważnych skutków gospodarczych i społecznych (np. zmniejszone zainteresowanie obszarem u turystów, mniejsza liczba miejsc pracy w turystyce, większe bezrobocie, złe warunki życia ludności). Dlatego też, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska oraz mające na celu rozwój infrastruktury technicznej są uznane za priorytetowe.

Ważną grupę tego typu przedsięwzięć stanowią działania związane z rozbudową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. W zakresie gospodarki wodnej, do głównych niedoborów należy stan istniejącej instalacji i jakość dostarczanej przez nią wody. Miasto Limanowa cechuje się niższym poziomem rozwoju sieci kanalizacyjnej – stopień skanalizowania miasta wynosi około 66 % (aglomeracji 95,01%, natomiast po realizacji projektu wzrośnie do 99,99 %). Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy wiec do priorytetowych inwestycji miasta. Stopień zwodociągowania i skanalizowania obszaru uważa się za niewystarczający i niezaspokajający istniejących potrzeb bytowych ludności oraz stwarzający zagrożenie dla środowiska naturalnego.

W ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji z zakresu rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej. Rozwój sieci spowodował zwiększenie ładunków zanieczyszczeń dostarczanych do oczyszczalni. Aktualnie, oczyszczalnia ścieków w zakresie obciążenia ładunkami wykorzystywana jest, w zależności od pory roku, w 90÷100% swoich możliwości. Przeprowadzona modernizacja oczyszczalni spowodowała większe zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną oraz zwiększenie ilości osadów pościekowych. Istnieje potrzeba rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni, by obecne urządzenia odpowiadały na zdiagnozowane potrzeby i umożliwiały dalszy rozwój sieci.

Projekt Miasta Limanowa umożliwi rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, co przyczyni się do polepszenia stanu środowiska naturalnego, jakości wód powierzchniowych i podziemnych, podniesienia standardu zdrowia i życia mieszkańców, poprawy atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej oraz wypełnienia przepisów prawa w zakresie jakości oczyszczania ścieków.

Po realizowaniu projektu przez Miasto Limanowa możliwość podłączenia do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej uzyska 764 mieszkańców oraz 268 mieszkańców do sieci wodociągowej.

W ramach przedsięwzięcia założono również wykonanie instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Limanowej, co przełoży się na efektowność energetyczną oczyszczanych ścieków. Głównym celem przedsięwzięcia w tym zakresie jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii elektrycznej oraz redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy będzie do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną. Wybudowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy szczytowej ok. 120 kWp produkowała będzie prąd na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zmniejszy zapotrzebowanie oczyszczalni na energię ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszy jej energochłonność.

Contactlogo2
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9